Margriet_2sq

Praktische zaken

Gymdagen

We gymmen dit jaar in blokuren.

 • Op dinsdag is er gym voor de groepen 7B (Marjolein), 7A (Sacha), 8B (Wendy) en 8A (Ingrid).
 • Op woensdag gymmen de groepen 5A (Chloë), 5B (Mendy) en 4B (Jacob/Bea).
 • Op vrijdag is er gym voor de groepen 3 Paars (Monique/Angela), 3 Blauw (Fiona), 4A (Willemien/Hadassa), 6A (Eline), 6B (Maarten/Katja).

Sommige gymlessen worden door een andere leerkracht gegeven (i.v.m. gymbevoegdheid of gymopleiding). De leerkrachten wisselen dan onderling van groep.

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op deze dagen gymkleding en gymschoenen bij zich hebben?

Hoofdluis

Kosten / rekeningnummers

Ieder jaar vragen we om een (vrijwillige) bijdrage te betalen aan de ouderraad. De ouderraad betaalt van de ouderbijdrage o.a. een cadeau voor sinterklaas, kerstdiner, Pasen, sportactiviteiten en andere feesten of activiteiten. Daarnaast vragen we om de kosten voor schoolkamp en schoolreis te betalen. We sluiten geen leerlingen uit van activiteiten.

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en kosten schoolreis / schoolkamp ontvangt u een betalingsverzoek via "Schoolkassa".

Rekeningnummers van de school:

 • Ouderraad Pr. Margrietschool: Rekening NL37 RABO 0315 8576 76 t.n.v. FLUENTA - St. voor Prot.-Chr. Onderw. 12OK
 • Overige kosten (bijv. deelname Anglia-examens): Rekening NL09 RABO 0315 8573 07 t.n.v. Fluenta 12OK – kleine kas.

Privacy

Onze school hoort bij Stichting Fluenta. Stichting Fluenta verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens, vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting Fluenta is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.

Meer info: ttps://www.fluenta.nl/organisatie/documenten-en-regelingen/

Verlof en vrijstelling schoolbezoek

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek kunnen aanvragen. Redenen kunnen zijn

 1. vakantieverlof (onder voorwaarden)
 2. vervulling van plichten wegens godsdienstige- of levensovertuiging
 3. gewichtige omstandigheden (bijv. huwelijk, begrafenis of jubileum). Hiervoor gelden de volgende criteria:
 • Verhuizing;
 • Religieuze verplichtingen;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • Viering van een 12,5, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
 • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • Zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden”. Dit zijn onverwachte omstandigheden die niet uitgesteld kunnen worden en buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Verzoeken om buiten de vastgestelde vakanties vrij te krijgen, moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie en worden slechts ingewilligd als u gegronde redenen heeft.

Klik hier om via een digitaal formulier een verlofaanvraag in te dienen.

U kunt ook de volgende formulieren downloaden en gebruiken: