IMG_2535

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op school worden er voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Onze MR bespreekt zaken als het schoolplan, de kwaliteitszorg, de financiƫn en begroting, ICT, het vakantierooster en nieuwe ontwikkelingen.

De MR vergadert 6-8x per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Indien u het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit dan gerust bij een van de MR-leden (of de directie).

GMR Fluenta

Stichting Fluenta heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen zowel een adviserende als een instemmende taak. De werkzaamheden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid e.d. Zie voor meer informatie: www.fluenta.nl.